Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana per a l’any 2017

Els ajuts d’aquesta convocatòria s’adrecen al desenvolupament d’activitats o projectes en l’àmbit de la participació ciutadana que es facin a Mallorca o que tinguin una repercussió i un benefici, de forma clara i directa, d’acord amb els objectius de la convocatòria, en la ciutadania de Mallorca.

Més concretament, aquesta convocatòria de subvencions va dirigida a entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre i a entitats d’administració local de Mallorca, per realitzar activitats o projectes que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

- afavorir el treball conjunt entre administracions locals i ciutadania

- implicar a persones i col·lectius en la transformació de la seva comunitat

- millorar els canals de participació ciutadana

- promoure qualsevol tipus de participació social.

Les modalitats de projecte que seran objecte de subvenció seran els següents:

a) Projectes per afavorir la participació ciutadana en les polítiques municipals i fomentar la implicació de la ciutadania en la presa de decisions.

b) Projectes destinats a fomentar el treball en xarxa (xarxes ciutadanes) i la col·laboració associativa.

Període subvencionable -> Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds d’entitats que tinguin per objecte realitzar entre l’1 de gener de 2017 fins al 31 de juliol de 2017 (ambdós inclosos) activitats o projectes de participació ciutadana a l’illa de Mallorca.

Al BOIB núm. 117, de data 23 de setembre, així com a la Base nacional de subvencions, s'ha publicat l'adjudicació d'aquesta convocatòria, podeu accedir al tràmit de la seu electrònica del Consell de Mallorca clicant al següent enllaç: Convocatòria subvencions participació

Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa, necessàriament, abans de dia 31 d’octubre de 2017.