Diagnòstic municipal de Participació Ciutadana

Estam elaborant el Pla Estratègic de Participació Ciutadana i per fer-ho necessitam conèixer la situació d'aquesta a nivell municipal.

És molt important que el responsable de participació de l'ajuntament empleni l'enquesta, ja que serà una dada important per a la fonamentació del Pla Estratègic, i cal que hi estiguin reflectides totes les realitats municipals.

1. Municipi
2. Persona que emplena el qüestionari/càrrec
3. Telèfon i correu electrònic de contacte (genèric)
4. Persona encarregada de l'àrea de Participació Ciutadana
6. Existeix alguna estructura político-administrativa de participació ciutadana (PC) a l'Ajuntament?
Ubicada en una regidoria específica
No existeix
Existeix PC en totes les àrees de gestió
7. En cas d'ubicar-la en una regidoria, especificau-ne el nom
5. Telèfon i correu electrònic de contacte
9. A quines àrees la participació ciutadana és més activa?
10. Quins recursos humans destinau a PC?
11. Podeu indicar el pressupost destinat a PC que heu tingut en els tres darrers anys? (2014, 2015 i 2016)
16. Indicau quins mitjans emprau des de l'ajuntament per difondre informació
Taulells d'anuncis, cartells
Bans
Campanyes d'informació (fulletons, xerrades informatives)
Revistes o butlletins propis de l'ajuntament
Premsa local
Ràdio local
Web municipal
Xarxes socials
15. Assenyalau quines de les eines següents teniu per regular la PC:
Pla estratègic de PC
Reglament orgànic municipal
Reglament de participació ciutadana
Defensor de la ciutadania
Normes reguladores de subvencions generals
Consells sectorials de participació
14. Teniu altres equipaments relacionats amb la PC?
13. Teniu oficines d'informació?
17. Indicau quins mitjans emprau des de l'ajuntament per recollir informació sobre PC
Consultes ciutadanes presencials
Consultes ciutadanes telemàtiques
Enquestes i sondejos d'opinió
Assemblees, debats, reunions
18. Quines són les temàtiques principals que s'han tractat des de la PC?
19. Dins l'àmbit de la PC, podeu nomenar tres actuacions que considereu importants de les fetes en el municipi durant els tres darrers anys?
20. Teniu registre municipal d'associacions?
No
21. Quantes associacions hi ha al municipi?
22. Algunes de les associacions treballen amb tota la població? Quines?
23. Teniu alguna convocatòria de subvencions per a les associacions del municipi? En cas afirmatiu, indicau el nom i el pressupost assignat a la darrera convocatòria
24. L'ajuntament treballa amb persones voluntàries? En cas afirmatiu, quines activitats es fan?
25. Teniu borsa de persones voluntàries?
No
26. Què pensau que pot fer el Consell de Mallorca per fomentar que els ajuntaments duguin a terme projectes de participació ciutadana a l'àmbit municipal?
27. Ens podeu assenyalar tres mancances que pensau té el vostre municipi pel que fa a la PC?
28. Observacions i suggeriments: si voleu aportar alguna dada que considereu important i no es reflecteix en aquest qüestionari, la podeu indicar en aquest apartat