Concurs. Participació ciutadana i Consell de Mallorca

Aquest concurs us farà descobrir els coneixements que teniu sobre participació ciutadana. 

Només poden concursar les persones treballadores del CIM i de l'IMAS. Estan exclosos de participar-hi el personal del Servei de Participació Ciutadana i els càrrecs polítics

Podeu trobar totes les respostes als webs següents del Servei de Participació:

http://www.participaciociutadanamallorca.cat/

https://entretothom.net/

Atenció ♦ Hi pot haver més d'una resposta correcte ♦

Si contestau les deu preguntes correctament, entrareu en el sorteig de dues entrades per l'obra de teatre Casa de nines, 20 anys després, al Teatre Principal, el divendres 22  de novembre a les 20h al Teatre Principal.

Teniu fins dia 18 d'octubre per enviar la resposta. 

El sorteig es farà el dia 23 d'octubre a les 11h al Pati de la Misericòrdia. Rebreu un correu amb els resultats.
Som-hi!

Lloc de feina i ubicació
1. La participació ciutadana, a més de constituir un dret i una obligació dels governs i de la ciutadania,...
constitueix una oportunitat per aconseguir una administració més transparent, relacional i transversal.
contribueix a la recerca del consens, incloent el màxim de sensibilitats i necessitats en les decisions finals.
suposa una oportunitat per fomentar una societat més cohesionada i inclusiva.
funciona com a mecanisme preventiu del conflicte.
2. La plataforma entretothom.net:
és una plataforma informativa.
és una plataforma de participació ciutadana.
és una plataforma a la qual té accés tota la ciutadania.
és una plataforma a la qual té accés només el personal del Consell de Mallorca i de l’IMAS.
3. Només poden veure el contingut de la plataforma entretothom.net:
les persones que s’hi registren prèviament.
les persones que disposen d’un telèfon mòbil.
les persones que tenen accés a un ordinador amb connexió a Internet.
totes les anteriors són falses.
4. Els principis de la participació ciutadana són:
eleccions democràtiques i difusió.
audiències públiques i portal de transparència.
transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia d’interès col·lectiu, inclusió, protecció de dade
totes les anteriors són falses.
5. Els mecanismes, instruments o canals de participació són:
les intervencions en un ple.
eines metodològiques que permeten recollir les impressions i necessitats de la gent.
les consultes ciutadanes.
la plataforma de participació ciutadana entretothom.net.
6. A la plataforma entretothom.net:
podeu trobar un enllaç amb el portal de transparència i la seu electrònica del Consell.
podeu accedir a través de la intranet.
podeu trobar un espai per fer propostes.
podeu trobar un espai per fer debats.
7. Les TEP són:
tecnologies de la informació i de la comunicació.
tecnologies de l’empoderament i de la participació.
plataformes creades específicament per facilitar la comunicació directa amb la ciutadania.
totes les anteriors són correctes.
8. Els processos participatius:
han de durar més de sis mesos.
són experiències de participació puntuals i concretes en les quals se cerca decidir sobre un tema determinat.
tenen una fase informativa, deliberativa, de retorn i de seguiment.
totes les anteriors són correctes.
9. Quines afirmacions són incorrectes:
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga les administracions a exposar públicament qualsevol normativa
Exposar públicament qualsevol normativa que s’hagi d’aprovar és una bona praxi de govern obert.
A la plataforma entretothom.net hi ha un apartat per treballar processos normatius.
No existeix cap llei de transparència i bon govern en l’Administració pública.
10. Sobre els debats oberts a la plataforma entretothom.net:
qualsevol persona que hi estigui registrada prèviament hi pot obrir un debat.
només els pot proposar un responsable polític.
hi pot obrir un debat qualsevol persona sense que hi estigui registrada.
les tres respostes anteriors són errònies.