Patrimoni en xarxa
Nom de l'entitat (i sigles, si escau)
Municipi
Adreça de l'entitat (carrer, núm. i CP)
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web de l'entitat
Any de constitució de l'entitat
Figura jurídica
Associació
Fundació
Altres
Número d'associats (any 2017)
Objecte de l'entitat (finalitat descrita als Estatuts)
Breu descripció d'activitats realitzades en relació a patrimoni durant el 2 darrers anys
Voleu rebre informació sobre aquest projecte?
Opció
Observacions