Guia pràctica per a l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana
reglament
participació ciutadana
suport municipal
normativa

La guia pràctica per a l’elaboració d’un reglament de participació ciutadana s’emmarca dins d'un dels objectius de la Direcció Insular de Participació Ciutadana que és el  de fomentar la pràctica participativa en l’àmbit municipal.

Aquest document pretén donar suport als ajuntaments perquè puguin resoldre les qüestions bàsiques que els hi sorgeixen en  el desenvolupament dels projectes de participació ciutadana en la seva gestió diària. 


Aquesta guia és rellevant també si l’entenem en el marc de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, la qual especifica que tots els municipis de l’estat, sense cap excepció, han de disposar d’un reglament de participació que desengrani els drets i deures de la les persones ciutadanes i de l’Ajuntament en aquesta matèria.


La guia va dirigida a personses polítiques i tècniques que treballen la participació ciutadana, indirectament a totes les entitats i la ciutadania en general que d'una manera o altre participi d'aquest projectes.

 

Aquest és un document:
a. formatiu, presentant o clarificant conceptes sobre canals i espais que permeten participar,
b. orientatiu, brindant una pauta de treball per a la seva elaboració, adaptable a la realitat local,
c. com pràctic, configurant-se com un procés participatiu en sí mateix que en permeti la seva deliberació i doni uns resultats tangibles i executables en el temps.

 

Podeu trobar la guia més avall.

DOCUMENTS
Guia pràctica
document
Guia_pràctica.pdf