Reglament de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca
participació ciutadana
normativa

La disposició final segona del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 12 d’abril de 2018 (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018), estableix que el Departament de Participació Ciutadana i Presidència ha de sotmetre al Ple l’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana i associativa, que ha de desplegar les normes generals de participació ciutadana del Títol IV.

 

Per a l’elaboració del Reglament, la Direcció insular de Participació Ciutadana considera necessària la deliberació prèvia dels actors implicats (sector polític, tècnic i social) que permeti obtenir, de forma participada, un document de recomanacions sobre els elements a tenir en compte en la redacció d’aquest Reglament. Per a la qual cosa, la primera passa serà impulsar un procés participatiu amb la finalitat de prendre consciència de la importància de la cultura participativa, dels valors que la justifiquen i dels canvis necessaris per a transformar el Consell de Mallorca en una institució més participativa.

 

Què pretenem?

  • Crear processos participatius en els quals els actors implicats (sector polític, tècnic i social) puguin intervenir aportant idees per a elaborar el Reglament.
  • Recollir totes les propostes que sorgeixin en els diferents processos participatius i que aquestes serveixin per a la redacció del Reglament.

 

Quines són les actuacions previstes?

Durant el mes de març es faran dos tipus d’actuacions:

  • Realització d’enquestes enfocades a cadascun dels actors implicats:
    • Per als representants polítics
    • Per a les persones tècniques
    • Per a les entitats i la ciutadania
  • Realització de tallers participatius amb cadascun dels actors descrits anteriorment.
Les conclusions generals de tot el procés es reflectiran en un document estratègic de recomanacions final que ha de servir de base per a la redacció del Reglament de participació ciutadana i associativa.

 

En aquest moment, ens trobam en una primera fase de diagnòstic, per això necessitam la vostra col·laboració, podeu emplenar l'enquesta que trobareu a continuació  (triau l'opció segons el vostre perfil): 

- Persona política 

- Persona tècnica 

- Representant d'ajuntament

- Entitat / ciutadania

 

Un cop hem rebut i analitzat les enquestes anteriors, vos oferim l'anàlisi dels resultats en els documents de treball següents:

 

DOCUMENTS